GDPR

1. Osobní údaje Hráče (dále také jako „subjekt údajů“) jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

2. Zprostředkovatel vystupuje jako správce osobních údajů a Hráč jej může v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji kontaktovat na adrese jeho sídla uvedené v této Smlouvě.

3. Zprostředkovatel zpracovává dále specifikované osobní údaje Hráče bez jeho souhlasu na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR z důvodu nezbytných pro splnění smlouvy mezi Zprostředkovatelem a Hráče. Zprostředkovatel osobní údaje zpracovává a shromažďuje za účelem uzavření a plnění této Smlouvy, za účelem případného vymáhání nároků vyplývajících z této Smlouvy, jakož i pro účely obchodní.

4. Zprostředkovatel zpracovává následující osobní údaje Hráče: jméno, příjmení, titul, datum narození a úmrtí, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, adresu odběrného místa, číslo účtu, email, telefon, a výše záloh, plateb, ročních vyúčtování a spotřeb, biometrické údaje.

5. Osobní údaje předávané Hráčem jsou zpracovávány písemně prostřednictvím Smlouvy, přičemž dále jsou zavedeny do počítačového systému Zprostředkovatele. V případě uzavření Smlouvy distančním způsobem jsou osobní údaje zavedeny do systému Zprostředkovatele přímo, přičemž Zprostředkovatel přijal taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze odpovědné osoby.

6. Hráč bere na vědomí, že Zprostředkovatel bude jeho osobní údaje zpracovávat a uchovávat po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu odpovídající promlčecím lhůtám podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zněné pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

7. Každý subjekt údajů má povinnost v případě změny osobního údaje o tomto Zprostředkovatele písemně vyrozumět na adrese jeho sídla nebo pobočky.

8. Každý subjekt údajů má právo požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů Zprostředkovatelem v případě, že má za to, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v nepřesné podobě, protiprávně, nebo jsou zpracovávány nepotřebné osobní údaje.

9. Každý subjekt údajů má právo i před uplynutím doby dle čl. VI. odst. 6. této Smlouvy požadovat výmaz svých osobních údajů. Dále má právo na opravu a doplnění svých osobních údajů.

10. O oprávněnosti návrhů subjektu údajů rozhoduje Zprostředkovatel.